تاور کرین پتن POTAIN MC85B

تاور کرین پتن POTAIN MC 85
تاور کرین پتن 78
لیندن کومانسا 5013