تاور کرین پتن POTAIN MC 125

تاور کرین پتن POTAIN MC125
تاور کرین پتن POTAIN F15 15